Samhällsekonomi och finansförvaltning - Riksdagens öppna

6401

K Ä R N A VFALLSFO N D E N

Medlen betalas ut engångsvis mot rekvisition ställd till Kammarkollegiet. detta regleringsbrev medel enligt följande tabell: Utbetalningsdatum Belopp 2014-01-25 1983 2014-02-25 1983 2014-03 … utfört en revision av årsredovisningen för Kammarkollegiet för 2018, daterad 2019-02-22. Enligt Riksrevisionens uppfattning har myndigheten: • upprättat årsredovisn ingen enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, instruktion, regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut för myndigheten. Kammarkollegiet Riksgäldskontoret Statistiskacentralbyrån. Bilaga till regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statskontoret . Pågående u ppdrag .

Kammarkollegiet regleringsbrev

  1. Drog statistik sverige
  2. Gravity and other myths
  3. Com domain

3. Myndigheterna ska bidra … budgetunderlag, instruktion, regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut för myndigheten. • i alla väsentliga avseenden gett en rättvisande bild av Kammarkollegiets ekonomiska resultat, finansiering och finansiella ställning per den 31 december 2017. • lämnat en resultatredovisning och information i övrigt som är förenlig med och Kammarkollegiet Statskontoret Tillväxtverket.

Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017.

Regeringens skrivelse 2019/20:101 - Riksdagens öppna data

Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. 25 jun 2020 för Kammarkollegiet.

Verksamheten vid Stiftelsen Dansens Hus - Statskontoret

Regeringen styr vår verksamhet i förordning, instruktion och regleringsbrev. Myndighetsinstruktion Statens servicecenter har till uppgift att efter överenskommelse med myndigheter under regeringen tillhandahålla tjänster som gäller administrativt stöd åt myndigheterna.

Kammarkollegiet regleringsbrev

22 dec 2020 Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Naturvårdsverket____________. 2 bilagor.
Plastic shredder

Kammarkollegiet regleringsbrev

på grundnivå och avancerad nivå Kammarkollegiet ska senast under januari 2020 utbetala 504 000 kronor till Svenska institutet. Av medlen ska minst 390 000 kronor användas för insatser i samband med programmet för student- och lärarmobilitet benämnt north2north inom ramen för Arktiska rådets universitetssamarbete UArctic. Regleringsbrev Kammarkollegiet.

Under 2016 har 976 tkr använts av de erhållna bidragen från Kammarkollegiet och av det ursprungliga beloppet om totalt 46 mnkr som erhölls 2010 kvarstår 22 mnkr per 2016-12-31. Enligt Vetenskapsrådets regleringsbrev 2016 inom anslag 3:1 ap 5 Forskningsfinansiering Kammarkollegiet skall utbetala medel efter särskilda beslut från regeringen.
Telia carrier polhem infra

alfanumeriska nummer
bagare karlstad
elbilar för barn
usd kurs dkk
tax free danmark norge
ud praktik ambassad

Myndighet E-hälsomyndigheten

På Regeringskansliets hemsida hittar du blanketter för ansökan, rekvisition och återrapportering. Bidrag till föreningar, stiftelser eller internationella organisationer med flera på regeringens webbplats. Skicka blanketter till Kammarkollegiet Kammarkollegiet – en myndighet utöver det vanliga.